Privacyverklaring

Privacy dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut van uw kind, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier van uw kind bevat naast documenten als de behandelovereenkomst en de ingevulde vragenlijst, gegevens over de uitgevoerde interventies en, indien nodig, ook aantekeningen over zijn/haar (gezondheids)toestand.

Ook worden, indien nodig, in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier van uw kind. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Indien dit het geval is,  wordt er vooraf schriftelijk toestemming gevraagd voor overdracht van het dossier.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult.

Privacy op de website

De website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat de website zo soepel mogelijk draait. Bij gebruik van de website, wordt er vanuit gegaan dat je hier mee instemt.